SWOT

SWOT ANALYSIS

posted on 08 Aug 2008 17:47 by starbuck in SWOT

SWOT ANALYSIS
S
1.คุณภาพของกาแฟที่นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์
2.มาตรฐานในการบริการที่ดีในการบริการแก่ลูกค้า
3.การให้ความสำคัญกับพนักงาน
4.การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวด
ล้อม                                                          
5.เป็นร้านกาแฟที่ติดอันดับ 84 ของโลก                                                                        6. เป็นร้านกาแฟที่มีแฟรนไชน์                                                                                      7. เป็นร้านกาแฟที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับลูกค้า

W
1.การจัดการทางด้านการบริหารยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะยังมีการหาบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยใน การบริหาร
2.ภาพลักษณ์ที่มีในการทำธุรกิจของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยบอกว่า ต้องการที่จะสร้างให้ Starbucksเป็นการให้บริการด้วยใจ มากกว่าการเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีตามท้องตลาด เป็นการที่มีการร่วมลงทุนกับบริษัทเป็ปซี่ในการทำกาแฟกระป๋อง


O
1.ปัจจุบันประชากรทั่วโลกมีความรุ้และมีการใช้อินเตอร์เนตมากขึ้นกว่าเดิม น่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจ DOT COM                                                                                                            2. มีสาขามาก                                                                                                        3. มีการจัดร้านเป็นเอกลักษณ์                                                                                    
4.สร้างความรู้สึกให้ผู้บริโภคได้ว่าสตาร์บัคเปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2                                     5.สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้ผู้บริโภคอีกด้วย

T
1.ในภาวะที่ราคาน้ำมันสูงแลค่าครองชีพที่สูงขึ้นกว่าอดีตมาก น่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของ Starbucks เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่สูงขึ้น คนส่วนใหญ่ก็จะประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้นกว่เดิม
2. มีคู่แข่งในตลาดมากอย่างเช่น Caribou ที่ดังในแถบ มินนิอาโซต้า

edit @ 9 Aug 2008 12:30:58 by Starbucks