STRATEGIES

posted on 08 Aug 2008 17:48 by starbuck in Strategies
STRATEGIES

1.Benchmarking ได้มีการเรียนรู้และได้นำวิธีการที่ร้านในแถบมิลาน อิตาลี มาใช้คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลองทำกาแฟด้วยตัวเองไม่ใช่แค่การขายกาแฟ Starbucks อยากทำให้ธุรกิจของเขาเป็นอะไรที่มากกว่าการขายกาแฟ และให้ลูกค้าได้เรียนรู้การทำกาแฟที่สามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า Starbucks ได้สร้างความแตกต่างในตัวสินค้าเมื่อเทียบในแถบประเทศสหรัฐอเมริกา
ข้อดีในการทำ Bench marking
- มีการเปรียบเทียบ ทำให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
-ช่วยให้เห็นปัญหาชัดเจนและแก้ได้ตรงจุด

• ในการเปรียบเทียบของ Starbuck จะเห็นว่าทำการเปรียบเทียบในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเช่น การตกแต่ง การจัดวาง รวมทั้งการบริการ ในแบบของอิตาลี แต่ จะพบว่า การนำรูปแบบดังกล่าวมาใช้ก็เกิดปัญหาขึ้นในช่วงแรก เนื่องจากความไม่คุ้นเคยของคนทั่วไป

2.เมื่อมีการรวม I I Giornale และ Starbucks เข้าด้วยกันได้มีการกำหนดสัญญลักษณ์ขององค์กรใหม่ มีการผสมผสานระหว่าง 2 องค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
• การกำหนกเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้าที่แน่นอน ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหาร รวมทั้งการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายง่ายมากขึ้น รวมทั้งยังไม่ทำให้ลูกค้าสับสนในแบรนด์ของเรา

3.ให้ความสำคัญกับพนักงานมาก ให้พนักงานมีโอกาสตัดสินใจร่วมกันในบริษัทราวกับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท มีการจูงใจพนักงานด้วย
1.รายได้ที่ดีเพื่อสร้างความดึงดูดแลจูงใจแก่พนักงาน
2.มีการดูแลสุขภาพพนักงานทั้งหมด ทั้งแบบ part – time และ full – time
3.การทำให้พนักงานเป็นหุ้นส่วนในทุกๆความสำเร็จของบริษัท
• เนื่องจาก พนักงานถือเป็นปัจจัยหลักในงานบริการ ซึ่งสามารถส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ หากพนักงานไม่มีความกระตือรือร้น หรือไม่ต้องการที่จะทำงาน จะส่งผลต่อคุณภาพของงานที่ออกมาด้วย ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเช่น ผลตอบแทนที่สูง หรือการดูแลที่ดี ทั้งในเรื่องสุขภาพและสวัสดิการ จะทำให้พนักงานเกิดความต้องการที่จะทำงาน และจะทำงานนั้นอย่างตั้งใจมากขึ้น เช่น จะบริการอย่างตั้งใจ และเต็มใจด้วย ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

4.การทำให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้าและการกระทำอันนำไปสู่เป้าหมายของบริษัท
หากว่าพนักงานมีความจงรักภักดีต่อ ลูกค้าและบริษัท จะช่วยให้การบริหารงานทำได้ง่ายขึ้น และการบริการก็จะมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

5. Starbucks มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมาก คือการจูงใจด้วยผลประโยชน์จะทำให้พนักงานมีคุณธรรมที่ดีและทำงานได้ดี คือ
1.การประกันทางการแพทย์
2.การดูแลในเรื่องของปากและตา
3.การดูแลทางจิตใจและการักษาทางเคมี
4.การประกันชีวิต
5.ประโยชน์ที่ได้จากการเป็นหุ้นส่วนภายในของบริษัท
6.การหยุดงานตอนป่วย
7.วันหยุด
9.มีการออมเงินไว้ตอนออกจากงาน
10.การซื้อหุ้นของบริษัทได้ในราคาถูก
11.การได้รับกาแฟฟรีในแต่ลัสปดาห์
12.ได้รับส่วนลดสินค้า 30 %
13.การได้รับสิทธิพิเศษเรื่องหุ้น

6.การเอาใจใส่ลูกค้าโดยการเต็มใจที่จะบริการของพนักงาน พูดว่า “ ได้ “ ในสิ่งที่ลูกค้าขอ ยอมรับในการกระทำที่ทั้งถูกและผิดของตนและไม่กลัวที่จะเข้าหาผู้บริหารระดับสูง
• ในธุรกิจทุกประเภท ลูกค้าถือเป็นผู้ที่สำคัญที่สุด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาใจลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดความประทับใจและใช้บริการหรือผลิตภัรฑ์ของเราอีก นั่นคือเราต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

7.การทำ Customization มีการทำตามความต้องการของลูกค้าให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เช่นในเรื่องของนมแบบไร้ไขมัน ทั้งยังเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตของลูกค้า
• ถือว่าดีและสอดคล้องกับการตลาดที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากกว่าการเป็นของที่ออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังสอดคล้องกับMISSION ที่ตั้งไว้

8.การทำ Brand Loyalty มีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเพื่อคงความซื่อสัตย์ในตราของ Starbucks เช่น มีการทำ Direct mail , Mail Order ซึ่งการที่ทำ Direct Market จะส่งผลดีต่อ retail ในอนาคตและทำให้
แบรนด์เป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น
• มีคำกล่าวว่า การหาลูกค้าใหม่นั้นยากนัก แต่การจะรักษาลูกค้าเก่าไว้นั้นยากกว่า และตามหลักการทางธุรกิจการที่เรารักษาลูกค้าเก่านั้น ช่วยให้เกิดข้อได้เปรียบหลายอย่างเช่น ลดค่าใช่จ่ายในการโฆษณา ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและบอกต่อ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อ แบรนด์ด้วย

9.การที่บริษัทมีการรับฟังความคิดของพนักงานที่เขียนลงในใบ comment card แล้วนำมาปรับปรุง
• ถือว่าการที่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะพนักงานผู้ที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่มองจากด้านบนเพียงด้านเดียว อีกทั้งการเปิดโอกาสให้ ทุกคน ยังทำให้พนักงานมีทัศนคติในแง่บวก ต่อบริษัทด้วย แล้วยังทำให้คนภายนอกรู้สึกดีต่อองค์กรของด้วย10.การกระจายร้าน Starbucks ออกไปในทุกๆที่ โดยมีการเลือกเมืองใหญ่เป็น HUB เพื่อประโยชน์ที่จะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการบริหาร ลดแถวของลูกค้าในร้านต่างๆให้ลดลง และเพื่อเพิ่มการเดินทางในละแวกนั้นให้มากขึ้น
• เนื่องจากที่ Starbucks เป็นร้านที่ เน้นการบริหารด้วยเจ้าของเป็นหลักเพราะมี ระเบียบวิธีการที่ยุ่งยาก ดังนั้น หากใช้วิธีบริหารจากศูนย์กลาง จะไม่สามารถทำได้ทั่วถึง แต่วิธีนี้ก็อาจเกิดข้อเสียได้เช่นกัน หากบริษัทในเมือง HUB ในแต่ละที่ไม่สามารถรักษาระดับไว้ให้อยู่ในระดับเดียวกันได้

11.นโยบายที่จะขยายตลาดออกไปให้มากขึ้นโดย
1.การตั้งบริษัทเอง
2.การขายลิขสิทธิ์ ซึ่งจะให้พวกเขาสามารถคัดหาและเลือกทีมงานได้เอง คุณสมบัติที่ควรมีก็คือประสบการณทางด้านร้านอาหารหรือretail เข้ากันได้กับ Starbucks เต็มที่ที่จะบริการ การเงินดี เชี่ยวชาญในการจัดการ สร้างแบรนด์ได้
• การขยายโอกาสทางุรกิจถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะช่วยขยายฐานตลาด เพิ่มปริมาณลูกค้า รวมทั้งผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่ในบางครั้งก็เกิดความเสี่ยงได้เช่นกัน หากไม่ทำการศึกษาอย่างละเอียดในทุกด้าน

12.มีการฝึกพนักงาน มีการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชา ขั้นตอนในการทำ ประวัติกาแฟและบริษัท retail การบริการแก่ลูกค้า โดยมี guidelines คือ
1.การเรียนรู้และตั้งใจ
2.มีการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
3.ถามเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
• พนักงานถือเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้บริโภค ดังนั้นหากพนักงานขาด ความรู้ที่จะอธิบายต่อลูกค้า หรือขาดความรู้ในการทำงานย่อมต้องก่อให้เกิดผลเสียอย่างแน่นอน การฝึกฝน หรือจัดอบรม จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง

13.การที่มีการบริการการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เนตแบบไร้สายภายในร้านเพื่อเป็นการเสนอบริการที่ทันสมัยไว้ให้ลูกค้า
• ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้นในหลายๆด้าน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีกฌ็มีการพัฒนาสูงขึ้นมาก และเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันทั้งสิ้น จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องจัดบริการด้านนี้ให้กับลูกค้าด้วย เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย

14.มีการให้ลูกค้าได้รับและสัมผัสถึงรสชาดของกาแฟที่แท้จริงโดยการขอร้องให้พนักงานไม่ให้สูบบุหรี่และฉีดน้ำหอม อันจะเป็นการทำลายการรับรู้ถึงกลิ่นของกาแฟที่แท้จริง
• ถือเป็นการใช้จิตวิทยาในการเรียกลูกค้าได้อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในแบรนด์ได้ เพื่อเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวังว่าลูกค้าจะได้สัมผัสถึงคุณภาพของกาแฟที่แท้จรจิง
15.การที่มีสายของสินค้าอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่กาแฟเท่านั้น เช่น เครื่องดื่ม อาหาร เมล็ดกาแฟ อุปกรณ์ในการทำกาแฟ cdเพลง ของที่ร้าน Starbucks เพื่อเป็นการสร้างการบอกปากต่อปาก
• ถือเป็นข้อดีในเรื่องของการลงทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร

16.การเป็น Joint Venture ในการร่วมลงทุน เช่น กาแฟกระป๋อง ไอศกรีมรสกาแฟ
• การร่วมกันระหว่าง 2 บริษัท ย่อมต้องทำให้เกิดสินค้าชนิดใหม่ขึ้น แต่หากไม่สามารถ รักษาคุณภาพของสินค้า หรือภาพลักษณ์เอาไว้ ย่อมทำให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคได้

17.การมีลิขสิทธิ์ให้กับร้านที่ไม่สามารถตั้งร้านของตนเองได้ แต่ว่าต้องทำทุกอย่างตามที่ Starbucks ระบุ เพียงแต่ให้การดูแลเอง

18.การมี Special Sales ให้กับร้านอาหาร บนเครื่องบิน โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการขยายฐานการตลาดออกไปได้

19.มีการลงทุนในธุรกิจ Dot Com เช่น Cooking.com , Livingroom.com , Kozmo.com , Talk City,Inc.

20.มีการพัฒนาและแสวงหาความสัมพันธ์ที่ดีและแหล่งวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพโดยการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ
• การค้นหาย่อมทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ความรู้สึกแปลกใหม่ ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่หากเราค้นพบในสิ่งที่ดี และยังไม่มีใครพบมาก่อน จะทำให้สิ่งนั้นเป็นเอกลักษณ์ของเรา และทำให้ลูกค้าจำได้ง่ายขึ้น แต่หากลูกค้าไม่ชอบ ก็จะทำให้เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อ แบรนด์ของเราได้

21. การใช้ราคาในการจัดซื้อเมล็ดกาแฟที่คงที่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นในเรื่องของปัญหาการเมือง ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ โดยที่ราคาของกาแฟนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและรสชาดของเมล็ดกาแฟ จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการขึ้นราคาที่อาจส่งผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของบริษัทได้

22.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการเลือกวัตถุดิบที่ไม่มีการเจือปนของสารเคมี มีนโยบาย ในการควบคุมมลภาวะในร้าน การให้ความรู้ในการักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความสนใจในการ reuse reduce recycle
• ปัจจุบันมีการรณรงค์ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมสูงมาก อีกทั้งสิ่งแวดล้อมยังส่งผลต่อการผลิตกาแฟด้วย ดังนั้นการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อผลผลิต อีกทั้งการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ยังช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีจาก ประชาชนต่อองค์กร


23.การรับผิดชอบต่อสังคม มีการคืนกำไรสู่สังคม มีการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของ สุขภาพ การศึกษา การพัฒนาประชากร มีการรับบริจาคต่างๆ
• ถือว่าเป็นการทำให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและอาจจจะได้รับตลาดใหม่ๆจากกลุ่มลูกค้านี้ก็ได้

24.มีการสื่อถึงภาพลักษณ์โดยรวมของ Starbucks โดยผ่านทางสิ่งแวดล้อมรอบๆร้าน เนื่องจากร้านแต่ละร้านเปรียบเสมือน Billboard ที่เสนอแบรนด์และภาพลักษณ์ออกสู่ลูกค้า
• ถือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ ให้กับร้าน และแบรนด์ของเรา ทำให้ลูกค้าจดจำได้และเกิดความประทับใจ

25.การที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนจากการดำเนินงานของบริษัทแบบ PRIVATE เป็น PUBLIC
• ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากจะเป็นการการจายความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้น และเป็นการกระจายการลงทุน ถ้ามองในแง่ของพนักงาน การที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วน เขาก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้ดีมากขึ้นทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทและทั้งตัวเขาเองที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย
26.การให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งของแต่ละร้านที่จะมีการตั้ง
• ถือว่าทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด เพราะหากว่าทำลไม่ดีเดินทางไม่สะดวกอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้

Comment

Comment:

Tweet