MISSION

posted on 08 Aug 2008 17:49 by starbuck in Mission
เป้าหมายในอนาคตของ Starbucks คือ
1.การมียอดขายที่เติบโตขึ้น 3 – 7%
2.การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 20 %ต่อปี
3.การที่มีรายรับสุทธิ 20 – 25% ต่อปี
4.การจัดหาสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานและดูแลซึ่งกันและกันด้วยความเคารพและซื่อสัตย์ต่อพนักงาน
5.สร้างความหลากหลายในองค์กร
6.ปรับระดับคุณภาพมาตรฐานในการซื้อ อบ ส่ง กาแฟ
7.การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าตลอดเวลา
8.การสร้างสังคมทั้งภายในและภายนอกให้เป็นในแง่บวก
9.การตระหนักว่าความสามารถในการทำกำไรเป็นสิ่งที่จำเป็นในอนาคต
10.การเข้าใจในลักษณะสิ่งแวดล้อมและมีการแบ่งข้อมูลกันระหว่าง หุ้นส่วน
11.การเลือกซื้อ ขาย ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
12.การตระหนักถึงในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
13.มีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆและสร้างความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง
14.มีการกระบวนการวัด และควบคุมในแต่ละกระบวนการ
15.ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในแง่ของการเงิน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ

Comment

Comment:

Tweet